OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

 Moderní a digitální reklama v digitálním světě.              Certifikát - Prověřená společnost

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

MULTIMEDIAL BOARD SYSTEMS s.r.o.

 

I. Úvodní ustanovení

 

 1. Obchodní společnost MULTIMEDIAL BOARD SYSTEMS s.r.o., IČO 03665151, se sídlem Chýnovská 2115/16, 390 02 Tábor, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23308, je obchodní společností zabývající se poskytováním reklamním ploch na LCD monitorech v MHD.

 

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi obchodní společností MULTIMEDIAL BOARD SYSTEMS s.r.o., IČO 03665151, Chýnovská 2115/16, 390 02 Tábor, jakožto Zhotovitelem, Prodávajícím, či Nájemcem (dále jen jako „Poskytovatel“) a Objednatelem, Prodávajícím či Podnájemcem (dále jen jako „Objednatel“), vznikající na základě Obchodních smluv, Smluv kupních, Objednávek či smluv o Podnájmu reklamních ploch a jsou závazné pro veškerý obchodní styk mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

 

II. Výklad pojmů

 

 1. „Zhotovitel“, „Prodávající“ či „Pronajímatel“ (dále jen jako „Poskytovatel“)) je obchodní společnost MULTIMEDIAL BOARD SYSTEMS s.r.o., IČO 03665151, se sídlem Chýnovská 2115/16, 390 02 Tábor.

 

 1. „Objednatel“, „Kupující“ či „Nájemce“ (dále jen jako „Objednatel“) je fyzická nebo právnická osoba, s níž Poskytovatel uzavřel Obchodní smlouvu, Kupní smlouvu, či Smlouvu o podnájmu reklamních ploch, a to na základě písemné potvrzené Objednávky Služeb, popř. jiné smlouvy.

 

 1. „Objednávka Služeb“ je závazná písemná objednávka učiněná Objednatelem a písemně potvrzená Poskytovatelem.

 

 1. „Poskytování reklamních ploch na LCD“, nebo též „Reklamní činnost“ nebo „Služba“ je činnost Poskytovatele spočívající zejména v pronájmu vymezeného promítacího času zvoleného Objednatelem na LCD monitorech v městské hromadné dopravě (dále jen MHD), kde čas a počet LCD monitorů si volí Objednatel dle Ceníku společnosti, a to na základě Obchodní smlouvy, Kupní smlouvy či Smlouvy o podnájmu reklamních ploch.

 

 1. „Reklama“ je veřejné oznámení, bez ohledu na technické, materiálové či vizuální ztvárnění, kterým se propagují třetí osoby, výrobky a Služby třetích osob a ochranné a obchodní známky a další označení k nim se vztahující, obchodní firmy třetích osob, jakož i jména, či názvy, pod kterými podnikají, či provádějí svou činnost, oznámení třetích osob o událostech minulých, současných či budoucích, které se vztahují ke třetím osobám, či jejich výrobkům a Službám, oznámení o konání akcí pořádaných třetími osobami, či jakákoliv jiná oznámení třetích osob poskytovaná za úplatu.

 

 1. „Další reklamní činností“ se rozumí jiná činnost Poskytovatele směřující k propagaci Objednatele, nezahrnutá v čl. II., bodech 4. až 5. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 

 1. „Reklamní plocha na LCD“ tím se rozumí LCD monitor, který je umístěn uvnitř autobusu městské hromadné dopravy, kde je promítána reklama Objednatele na základě Obchodní smlouvy, Kupní smlouvy či Smlouvy o podnájmu reklamních ploch, nebo jiná zařízení vyrobená či zhotovená na základě nově vzniklých či objevených technologií, které se nacházejí ve vlastnictví Poskytovatele, nebo kterých je poskytovatel oprávněným uživatelem.

 

 1. „LCD monitor“ (Liquid Crystal Display) je monitor o rozměru uhlopříčky dvacet palců (50,8 cm) určeném pro projekci reklamních letáků či videoklipů Objednatele.

 

 1. „Reklamní leták“ se rozumí jako obrázek v elektronické podobě, ve formátu .jpg či obdobných v rozlišení 1600x900 DPI, poskytnutý Objednatelem pro projekci na LCD monitorech.
 2. „Reklamní videoklip“ libovolně dlouhý vizuální dílo v elektronické podobě bez zvukové stopy, ve formátu .mkv či obdobných v rozlišení 1600x900 DPI, poskytnutých Objednatelem pro projekci na LCD monitorech
 3.  „Podklady pro projekci“ se rozumí Reklamní leták nebo videoklip uvedený v bodech 9 a 10 v článku „II. Výklad pojmů“

 

III. Způsob uzavírání smluv

 

 1. Mezi Objednatelem a Poskytovatelem dochází k uzavírání Obchodních smluv, Smluv kupních či Smluv o podnájmu reklamních ploch, a to dle charakteru Poskytovatelem poskytnutého plnění tak, že Objednatel zašle písemnou Objednávku Služeb (dále jen „Objednávka“) Poskytovateli, a to dopisem, e-mailem nebo při osobním předání.

 

 1. Poskytovatel je povinen ve lhůtě 2 pracovních dnů po obdržení Objednávky tuto objednávku potvrdit a zaslat Objednateli, a to dopisem, e-mailem nebo osobně. Obchodní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzené Objednávky Poskytovatelem Objednateli.

 

 1. V případě nemožnosti dodání předmětu Objednávky je Poskytovatel ve lhůtě 2 dnů od obdržení Objednávky Objednatele povinen jej informovat o nemožnosti dodání předmětu Objednávky. V takovém případě, kdy některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Poskytovatel splnit, zašle Objednateli novou nezávaznou nabídku s uvedením možných variant a vyžádá si stanovisko Objednatele, které je považováno za novou Objednávku.

 

 1. Objednávka musí obsahovat minimálně identifikaci smluvních stran (obchodní firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, sídlo popř. místo podnikání), předmět, rozsah a termín dodávky Služeb, cenu za Služby, termín dodání, případně další údaje.

 

IV. Cena

 

 1. Cena Služeb společnosti se řídí platným ceníkem Poskytovatele (dále jen „Ceník“). Cena Služby je cenou smluvní, a pokud nebude jiné písemné dohody, bude vždy uvedena bez DPH v měně vyznačené na faktuře. Pro určení výše ceny Služby je rozhodné znění ceníku v den uzavření Obchodní smlouvy (dále jen smlouva).

 

 1. Cenu Služeb hradí Objednatel na základě faktur vystavených Poskytovatelem na jeho bankovní účet uvedený ve smlouvě. Faktury jsou vystavovány dle rozpisu fakturace, který je nedílnou součástí smlouvy. Není-li rozpis fakturace součástí smlouvy, jsou faktury vystavovány Poskytovatelem v závislosti na typu poskytnuté Služby. Objednatel se zavazuje uhradit cenu Služby ke dni splatnosti faktury, přičemž za datum úhrady se považuje den, kdy je částka připsána na účet Poskytovatele. 

 

 1. V případě požadavku Poskytovatele je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli zálohu ceny Služby na základě zálohové faktury Poskytovatele ve výši a splatnosti stanovené Poskytovatelem. V případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou zálohy, je Poskytovatel oprávněn posunout lhůtu plnění Poskytovatele, a to o příslušný počet dnů prodlení Objednatele s úhradou zálohy. Posun lhůty plnění Poskytovatele nemá vliv na výši sjednané ceny Služby. Záloha uhrazená Objednatelem se započítává na úhradu ceny Služby.

 

 1. V případě, že úhrada ceny Služby není Objednatelem provedena dle těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušné smlouvy řádně a včas, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy s účinností od doručení odstoupení druhé smluvní straně. V případě, že tuto skutečnost Poskytovatel zjistí v průběhu či po provedení plnění ze  smlouvy nebo jeho části ze své strany, je oprávněn provádění plnění ze  smlouvy okamžitě zastavit, od smlouvy odstoupit a požadovat smluvní pokutu ve výši plné ceny Služby. Smluvní pokuta je splatná okamžikem vzniku nároku na její zaplacení. V případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou ceny Služby delším než 14 dnů, je Poskytovatel oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od kterékoliv další smlouvy, jejímž předmětem je Služba uzavřená s Objednatelem. Objednatel nemá v takovémto případě nárok na náhradu škody, která by mu vznikla v důsledku takovéhoto odstoupení od další smlouvy, jejímž předmětem je Služba.

 

V. Termín plnění, práva a povinnosti smluvních stran

 

 1. Termín plnění Služby je smluvními stranami sjednán ve  smlouvě. Poskytovatel se zavazuje dodržet tento termín plnění. Nemůže-li Poskytovatel ve výjimečných případech takto sjednaný termín plnění dodržet, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli s uvedením náhradního závazného termínu plnění Služby. Jestliže Poskytovatel nedodrží ani náhradní termín dodání Služby, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, to neplatí, pokud prodlení Poskytovatele bylo způsobeno okolnostmi, které Poskytovatel nemohl předvídat, ani je ovlivnit.

 

 1. Místem plnění je místo určené Poskytovatelem a Objednatelem ve  smlouvě.

 

 1. Po písemné dohodě smluvních stran na předmětu Služby, tedy poskytnutí reklamní plochy na LCD v MHD, a po podpisu smlouvy je Objednatel povinen poskytnout jeho reklamní podklady pro projekci na LCD monitorech v kvalitě a formátu požadované Poskytovatelem dle článku „II. Výklad pojmů“ body 9. a 10. Tyto podklady pro projekci na LCD monitorech je Objednatel povinen poskytnout Poskytovateli nejméně 2 (dva) pracovní dny před požadovaným termínem plnění. Poskytnutí podkladů pro projekci Objednatelem je možné i před podpisem smlouvy. Podklady pro projekci jsou Objednatelem předány v elektronické podobě, a to buďto na e-mail Poskytovatele, nebo při osobním předání na optickém mediu (CD, DVD) či na přenosném elektronickém paměťovém mediu (USB flash, Secure Digital a obdobné). Pokud je nutné podklady pro projekci poskytnuté Objednatelem náležitě upravit pro projekci (změna formátu, rozlišení, velikosti atd.), má Poskytovatel právo na odložení termínu plnění minimálně o 24 hodin, není-li stanoveno jinak a zároveň není Poskytovatel odpovědný za nevyhovující vzhled reklamy Objednatele. Podklady pro projekci Objednatele budou předány do autobusů MHD ihned po souhlasu Objednatele a dle termínu plnění sjednaném ve smlouvě. Předání podkladů pro projekci do autobusů MHD proběhne do všech autobusů, které jsou v daném termínu plnění v depu společnosti Comett Plus Tábor, a je tedy možné předání podkladů pro projekci. Podklady pro projekci budou předány nejpozději další kalendářní den. Předání podkladů pro projekci se netýká autobusů, které jsou v termínu plnění nebo bezprostředně před termínem plnění odstavené či servisované a tudíž nejezdí svou linku. V případě poruchy vozidla a jeho odstavení do opravy delším než 10 dnů se smlouva nebo pronájem automaticky prodlužuje o dobu odstavení. Odstavení delší než 10 dnů Poskytovatel oznámí nájemci.

 

 1. Spočívá-li Služba v dodávce zboží (Leták nebo Videospot vytvořený Poskytovatelem na přenosném mediu) a nemá-li si zboží Objednatel převzít osobně, je povinnost Poskytovatele dodat toto zboží dopravci k přepravě pro Objednatele. Tímto okamžikem přechází na Objednatele nebezpečí škody na tomto zboží. Jestliže Objednatel nepřevezme dodávku zboží, Poskytovatel zboží uskladní na náklady Objednatele a na Objednatele přechází po dobu jeho prodlení nebezpečí škody na věci, přičemž zboží se považuje za dodané dnem jeho uskladnění. Bylo-li však zboží odesíláno Objednateli prostřednictvím dopravce, platí vždy, že zboží je dodáno předáním prvnímu dopravci.

 

 1. Objednatel je povinen poskytovat Poskytovateli potřebnou součinnost k dosažení účelu smlouvy a poskytnout Poskytovateli neprodleně informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit řádné plnění smlouvy. V případě, že Objednatel potřebnou součinnost neposkytne, neodpovídá Poskytovatel za splnění těch svých závazků vyplývajících ze  smlouvy, které bez poskytnutí součinnosti objednatele nemohly být uskutečněny.

 

 1. Spočívá-li Služba v tvorbě reklamy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, dodá Objednatel Poskytovateli reklamu, případně podklady a materiál k výrobě reklamy dle charakteru plnění poskytovaného Poskytovatelem, a to ve lhůtě do 10 dní od podpisu smlouvy, nejpozději však 15 dnů před termínem plnění uvedeným ve  smlouvě. V případě, že Objednatel dodá Poskytovateli reklamu nebo podklady a materiál k výrobě reklamy později, než 15 dnů před termínem plnění, zavazuje se Objednatel uhradit vícenáklady Poskytovatele spojené s takto zkrácenou dobou pro poskytnutí plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nebude-li však v důsledku tohoto pozdního dodání schopen Poskytovatel dodržet termín plnění uvedený ve smlouvě, pak platí, že Poskytovatel není v prodlení a termín plnění se posouvá o počet pracovních dnů, o něž Objednatel dodal Poskytovateli reklamu či podklady a materiál k reklamě později, přičemž Objednatel je povinen uhradit plnou cenu uvedenou ve  smlouvě, včetně vícenákladů.

 

 1. Objednatel není oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele užít na reklamě obchodní firmu, ochrannou známku, logo, nebo jakýkoliv jiný vizuální identifikátor Poskytovatele. V případě porušení této povinnosti je Poskytovatel oprávněn uplatnit vůči objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% celkové ceny za realizaci plnění dle smlouvy. Smluvní pokuta se stává splatnou okamžikem vzniku nároku na její zaplacení.

 

 1. Poskytovatel a Objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se jim stanou známými v souvislosti s plněním smlouvy.

 

VI. Odpovědnost smluvních stran

 

 1. Objednatel odpovídá za pravdivost a správnost údajů obsažených v reklamě, resp. v dodaných podkladech pro projekci, přičemž musí být schopen doložit pravdivost jakéhokoliv svého tvrzení obsaženého v reklamě. Poskytovatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě, ani za případné porušení práv třetích osob v souvislosti s Poskytovatelem realizovanou a provozovanou reklamou a škodou takto vzniklou těmto osobám. Objednatel prohlašuje, že poskytnutím reklamy, resp. podkladů pro projekci, nejsou omezena, porušena ani vyloučena práva třetích osob, a že práva třetích osob, která se vztahují nebo mohou vztahovat v jakémkoliv rozsahu a z jakéhokoliv právního důvodu k věcem nebo informacím, které byly poskytnuty Objednatelem, jsou vypořádána, a že poskytnutí těchto věcí nebo informací ke stanovenému účelu není v rozporu se závazky Objednatele k těmto třetím osobám. Objednatel se zavazuje jakoukoliv škodu v případě jejího vzniku v souvislosti s porušením předchozích ustanovení třetím osobám nahradit místo Poskytovatele, bude-li na poskytovateli její úhrada uplatňována, nebo v případě, že bude Poskytovatelem uhrazena, nahradit Poskytovateli tuto škodu včetně veškerých nákladů a výdajů s tím spojených. Poskytovatel není za obsah reklamy zaslané Objednatelem odpovědný. 

 

 1. Pokud bude Poskytovatel nucen odstranit na základě případných soudních anebo správních rozhodnutí reklamu z LCD monitorů pro její úpravu či obsah, nebo doporučí-li toto Rada pro reklamu a Poskytovatel tak na základě tohoto doporučení učiní, je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli celou výši sjednané ceny dle smlouvy. Objednatel se dále zavazuje uhradit Poskytovateli veškerá peněžní plnění (pokuty apod.), k jejichž plnění by byl v souvislosti s tím Poskytovatel zavázán pravomocnými soudními i správními rozhodnutími, včetně nákladů řízení. Toto ustanovení se též vztahuje na nároky uplatňování vůči Poskytovateli třetími osobami, pokud tyto nároky mají příčinu v úpravě anebo obsahu reklamy, které dal poskytovateli k dispozici Objednatel.

 

 1. Objednatel je povinen nahradit Poskytovateli veškerou škodu, která by mu vznikla v souvislosti s reklamou, resp. s dodanými podklady pro projekci předanými Objednatelem, které nebudou v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, platnými právními předpisy, dále v případě nepravdivých tvrzení, údajů či jiných skutečností uvedených v reklamě resp. podkladech pro projekci poskytnutých Objednatelem.

 

VII. Sankce

 

 1. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny Služeb, je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. Úhradou smluvního úroku z prodlení nezaniká nárok Poskytovatele na úhradu škody způsobené Poskytovateli ze strany Objednatele.

 

VIII. Trvání smlouvy, ukončení smlouvy

 

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, která je smluvními stranami sjednána v každé smlouvě, není-li stanoveno jinak.

 

 1. Platnost a účinnost smlouvy končí řádným a včasným poskytnutím vzájemného plnění.

 

 1. Před ukončením trvání smlouvy z řádného a včasného vzájemného plnění lze smlouvu ukončit dohodou smluvních stan nebo odstoupením od smlouvy.

 

 1. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit, umožní-li jim to tyto Všeobecné obchodní podmínky, smlouva či platné právní předpisy. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně, do jejího sídla.

 

IX. Další ujednání

 

 1. Poskytovatel prohlašuje, že si nečiní a ani v budoucnu nebude činit žádné nároky k jakékoli ochranné známce, značce či k výtvarnému řešení Objednatele použitému při plnění Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo užívat reklamy ke svým obchodním prezentacím.

 

 1. Objednatel, fyzická nebo právnická osoba tímto uděluje Poskytovateli v souladu s § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas k zahrnutí poskytnutých osobních údajů do databáze Poskytovatele.

 

X. Závěrečná ustanovení

 

 1. Uzavřením smlouvy smluvní strany akceptují tyto Všeobecné obchodní podmínky, přičemž právní vztahy neupravené smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.

 

 1. Veškeré změny smlouvy musí být učiněny písemnou formou, a to číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.